Akty prawne oraz dokumenty do pobrania. Vademecum zbywcy / nabywcy działki w ROD.


Vademecum zbywcy / nabywcy działki w ROD.

 1. Przeniesienie praw do działki w drodze umowy pomiędzy działkowcami nie będącymi osobami bliskimi – dokumenty niezbędne do złożenia w Zarządzie ROD:
 • wypowiedzenie umowy (zrzeczenie) dzierżawy działki – wypełnia zbywca,
 • umowa przeniesienia prawa do działki – podpisana przez nabywcę i zbywcę, z podpisami poświadczonymi notarialnie,
 • wniosek o zatwierdzenie prawa do działki – wypełnia nabywca,
 • deklaracja członkowska do PZD – wypełnia nabywca,
 • potwierdzenie przelewu opłat: „wpisowe” – 300 zł, opłata inwestycyjna – 700 zł – nabywca,
 • opłaty ogrodowe: opłacane odrębnie w wysokości uchwalanej corocznie  na Walnym Zebraniu Działkowców ROD (w m-cu maj, czerwiec).

2. Przejęcie prawa do działki pomiędzy osobami bliskimi.

 • jak w pkt. 1 z tym, że wypowiedzenie umowy dzierżawy wg wzoru jak dla osób bliskich, a nabywca opłaca tylko „wpisowe” w wysokości 300 zł. Zwolniony jest z opłaty inwestycyjnej.

3. Przydział działki wolnej pozostającej w dyspozycji Zarządu ROD:

 • umowa dzierżawy działki w 2 egz. – podpisana przez nabywcę i Prezesa ROD
 • deklaracja członkowska do PZD – wypełnia nabywca,
 • potwierdzenie przelewu opłat: „wpisowe” – 300 zł, opłata inwestycyjna – 700 zł – nabywca.

4. Przejęcie działki po zmarłym współmałżonku.

 • zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy o ROD, w razie śmierci współmałżonka, prawo do działki, które przysługiwało obojgu  małżonkom przypada drugiemu,
 • małżonek, który nie posiadał prawa do działki, może w terminie do
  6 m-cy od daty śmierci współmałżonka złożyć do Zarządu ROD oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.
 • po upływie 6 m-cy roszczenie do prawa do działki  po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie
  3 m-cy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do działki nie moze nastąpić przezd upływem terminiu wyaśnięcia roszczenia.
 • w przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.