W kategorii Ogłoszenia

Szanowni Działkowcy ROD 35 – lecia

Podczas posiedzenia Zarządu ROD 35 – lecia w dniu 25.02.2023r., zdecydowano o przeprowadzeniu w naszym ROD w dniu 22 kwietnia 2023r. Walnego Zebrania sprawozdawczego. Cele zebrania wynikają z konieczności ustalenia zasad funkcjonowania naszego ogrodu w 2023r., zatwierdzenia przez działkowców  m.in. preliminarza wydatków, planów inwestycyjnych, ustalenia wysokości opłat ogrodowych ROD, rozwiązań organizacyjnych, które będą obowiązywały  w 2023r. oraz rozliczeniem działalności Zarządu ROD za 2022r.

W związku z koniecznością wywiązania się ze Statutowego obowiązku dostarczenia do wszystkich Działkowców będących członkami  Polskiego Związku Działkowców, pisemnych zawiadomień o terminie i miejscu Walnego Zebrania (Statut PZD §60), zwracamy się z prośbą o pilną aktualizację  adresów korespondencyjnych, adresów mailowych oraz numerów telefonów wraz z nr działki. Powyższe informacje prosimy przesłać w terminie 12.03.br. do  poprzez formularz kontaktowy lub adres mailowy kontakt@rod35lecia.pl

Informacje można składać również w formie pisemnej do skrzynki kontaktowej przy Domu Działkowca w ROD 35 – lecia lub pocztą tradycyjną na adres: Zarząd ROD 35 – lecia ul. Podwójna Zielona Góra.

Podstawa prawna zasad i organizacji WZ – Statut Polskiego Związku Działkowców
(Rozdz. Walne zebranie §56 – 68)

Zarząd ROD 35 – lecia